Selectivitat - Batxillerat - CFGS - Orientació Universitària

Etiqueta: Formació Professional (Pàgina 1 de 2)

Guies informatives sobre els Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior (actualitzades a l’any 2013)

En el transcurs d’aquest mes de març, el Departament d’Ensenyament, ha publicat 5 fullets informatius sobre els estudis de Formació Professional, en els que es poden trobar les últimes novetats en quant a Cicles Formatius tant de Grau Mitjà com de Grau Superior, la qual cosa és interessant ja que, el pròxim curs 2013-2014, entraran en vigor alguns Cicles nous (de la LOE) mentre que alguns dels Cicles LOGSE deixaran d’impartir-se.

Aquests fullets o guies informatives són els següents:

Formació professional. Grau mitjà: Guia informativa. A més a més de la informació general sobre els Cicles Formatius de Grau Mitjà, hi trobareu un breu resum de cadascun dels 58 CFGM que es podran cursar.

Formació professional. Grau superior: Guia informativa. Hi podeu trobar informació general sobre els Cicles Formatius de Grau Superior, així com informació concreta de cadascun dels 83 CFGS que es podran estudiar.

Formació professional. Cicles formatius per famílies professionals: Guia informativa. Inclou una informació general sobre els Cicles Formatius, i una relació de tots ells agrupats en les 24 famílies professionals ofertades.

Formació professional. Formació en centres de treball: escola i empresa. Amb informació sobre les pràctiques i estades en empreses que han de fer els estudiants de Cicles Formatius, i que els permeten una introducció i coneixement del món laboral.

Formació professional. Itineraris formatius a l’ensenyament superior. Inclou informació sobre l’accés a estudis universitaris des de Cicles Formatius de Grau Superior.

fpdep-educacia

Beques per estudis postobligatoris (Batxillerat, Formació Professional, Universitat,…) pel curs 2012-2013: quanties establertes i condicions de renda i patrimoni per poder sol.licitar-les

El Boletín Oficial del Estado publica, en la seva edició del dia d’avui (05-07-2012), un “Real Decreto 1000/2012, de 29 de junio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio, para el curso 2012-2013 y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.” que pot ser molt útil per les persones que vulguin sol.licitar alguna de les beques que, de moment, encara no s’han convocat, però cal suposar que, com en anys anteriors, la convocatòria es faci efectiva a finals d’aquest mes de juliol.

Si llegiu el Decret podreu veure que hi ha diferents tipus de beques: de matrícula, de desplaçament, de mobilitat, de residència, de llibres, de transport urbà,…, i que a elles hi poden optar les persones que vulguin cursar qualsevol dels estudis que s’imparteixen en els nivells postobligatoris, és a dir, Batxillerat, Formació Professional, Graus i Màsters universitaris,… així com també  els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI), i els cursos preparatoris per les proves d’accés a Cicles Formatius.

També és interessant fixar-se en que les condicions per optar a les beques canviaran en alguns aspectes a partir del curs 2013-2014, com per exemple en els requisits acadèmics que serán exigibles pels que es matriculin en el primer curs d’universitat:

A partir del curso 2013-2014, para la obtención de cualquier componente de beca, quienes se matriculen por primera vez en primer curso de estudios de Grado deberán acreditar una nota de acceso a la Universidad de 6,50 puntos, con exclusión de la calificación obtenida en la fase específica.

I en el cas dels que es vulguin matricular de primer curs de Batxillerat o bé de Cicles Formatius de Grau Superior:

Asimismo, a partir del curso 2013-2014, para la obtención de cualquier componente de beca, los estudiantes de primer curso de Bachillerato deberán acreditar haber obtenido una nota media de 6,00 puntos en el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria o prueba de acceso, en su caso. Los estudiantes de primer curso de ciclos formativos de grado superior deberán acreditar haber obtenido 5,50 puntos en segundo curso de Bachillerato, prueba o curso de acceso respectivamente.”

  

Selectivitat 2012: matrícula a les PAU pels alumnes de Batxillerat, i (a la fase voluntària) pels de CFGS.

Segons informa la Secretaria d’Universitats i Recerca a la seva pàgina-web sobre l’accés a la Universitat, les persones que es vulguin presentar a les proves de Selectivitat (PAU o Proves d’Accés a la Universitat), han de formalitzar la matrícula definitiva com a pas obligatori per poder realitzar aquestes proves, i com la resta de tràmits relacionats amb les PAU i la preinscripció universitària ho hauran de fer a través del portal accesnet.

En el cas dels alumnes que hagin superat el 2n de Batxillerat la matrícula a les PAU s’ha de fer del 23 de maig al 4 de juny de 2012, i en el procés cal triar definitivament la matèria de modalitat de la fase general (una de les triades a la prematrícula), i en el cas d’examinar-se de la fase específica, caldrà triar definitivament les matèries de modalitat d’aquesta fase que poden ser un màxim de tres (també només entre les triades a la prematrícula de Selectivitat). També hauran de pagar les taxes dins del termini, del 23 de maig al 4 de juny de 2012 (4 de juny últim dia de pagament). És molt important recordar que, un cop efectuat el pagament, aquesta matrícula no serà modificable en cap cas.

Els estudiants procedents de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) que vulguin accedir a la Universitat per la via de Formació Professional (recomano consultar la informació sobres les PAU de CFGS 2012) , i optin, voluntàriament, per fer la fase específica de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), i  que s’examinaran d’un màxim de tres matèries de modalitat de segon de batxillerat, han de fer la matrícula al portal accesnet, imprimir el resguard de pagament, pagar les taxes dins del termini i lliurar el certificat de centre a un dels llocs previstos a la convocatòria, tenint en compte que el termini de matrícula i de pagament: és del 16 al 21 de maig, mentre que la data límit de lliurament de la documentació és el 4 de juny (improrrogable). En aquest cas per inscriure’s a les proves cal presentar un certificat del centre (original o copia compulsada) on es faci constar:

–       Pels estudiants que estiguin cursant el darrer any d’un CFGS durant el curs 2011/2012, la superació de tots els mòduls del cicle, llevat els de formació en centres de treball i/o projecte.

–       Pels Titulats Tècnics Superiors o equivalents, la finalització dels estudis amb la qualificació mitjana obtinguda.

Guies informatives sobre els Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior (actualitzades a l’any 2012)

En el transcurs d’aquest mes de març, el Departament d’Ensenyament, ha publicat 5 fullets informatius sobre els estudis de Formació Professional, en els que es poden trobar les últimes novetats en quant a Cicles Formatius tant de Grau Mitjà com de Grau Superior, la qual cosa és interessant ja que, el pròxim curs 2012-2013, entraran en vigor alguns Cicles nous (de la LOE) mentre que alguns dels Cicles LOGSE deixaran d’impartir-se.

Aquests fullets o guies informatives són els següents:

Formació professional. Grau mitjà: Guia informativa. A més a més de la informació general sobre els Cicles Formatius de Grau Mitjà, hi trobareu un breu resum de cadascun dels 57 CFGM que es podran cursar.

Formació professional. Grau superior: Guia informativa. Hi podeu trobar informació general sobre els Cicles Formatius de Grau Superior, així com informació concreta de cadascun dels 82 CFGS que es podran estudiar.

Formació professional. Cicles formatius per famílies professionals: Guia informativa. Inclou una informació general sobre els Cicles Formatius, i una relació de tots ells agrupats en les 24 famílies professionals ofertades.

Formació professional. Formació en centres de treball: escola i empresa. Amb informació sobre les pràctiques i estades en empreses que han de fer els estudiants de Cicles Formatius, i que els permeten una introducció i coneixement del món laboral.

Formació professional. Itineraris formatius a l’ensenyament superior. Inclou informació sobre l’accés a estudis universitaris des de Cicles Formatius de Grau Superior.

Per altra banda, i en col.laboració amb el Consell de Cambres de Catalunya, el Departament d’Ensenyament, també ha publicat un document anomenat “Inserció laboral dels ensenyaments professionals 2011”, que és un estudi sobre l’accés al món laboral dels Tècnics i/o Tècnics Superiors que han obtingut aquestes titulacions a l’haver cursat un Cicle Formatiu de Grau Mitjà o un Cicle Formatiu de Grau Superior.

    

Selectivitat 2012 per a l’alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior

Aquests dies la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement, ha actualitzat les informacions sobre l’accés i admissió a les universitats catalanes des dels estudis de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS), d’acord amb la normativa de l’Ordre EDU/3242/2010 del Ministerio de Educación.

Per comprovar-ho podeu consultar els següents documents:

Accés a la Universitat (via Formació Professional)

Fulletó de les PAU pels CFGS, curs 2011-2012

De forma resumida, els punts més importants d’aquests dos documents, són els següents:

-En relació a l’accés a la universitat per als estudiants procedents de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) com a titulats tècnics superiors poden accedir a la universitat directament i sense obligació de fer cap prova, com fins ara, i que la seva nota d’accés (entre 5 i 10) és la qualificació mitjana obtinguda en el cicle. Aquesta qualificació té validesa indefinida.

-Els estudiants amb el títol de tècnic superior i equivalents podran presentar-se, amb caràcter voluntari, a la fase específica de les PAU si volen incrementar la seva nota d’accés.

-Els alumnes de CFGS que es vulguin presentar a aquesta prova voluntària de Selectivitat podran obtenir una nota d’admissió que es calcula amb la següent fórmula:

 

Nota d’admissió = NMC + a*M1 + b*M2

 

NMC = Nota mitjana del cicle formatiu.

 

M1, M2 = Les dues millors qualificacions de les matèries superades a la fase específica de les PAU.

 

a, b = Paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2).

 

Important: Per calcular la nota d’admissió, s’escolliran les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes.

 

La nota d’admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Aquestes matèries hauran d’estar vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de grau al qual es vol accedir. (vegeu quadre de ponderacions 2012). També és interessant mirar quines van ser les notes de tall de juny de 2011.

-El contingut dels temaris sobre els quals versaran els exercicis de la prova específica serà l’establert per al currículum de les matèries de modalitat de segon de batxillerat. A Catalunya aquestes matèries són: Anàlisi musical, Biologia, Ciències de la Terra i del medi ambient, Cultura audiovisual, Dibuix artístic, Dibuix tècnic, Disseny, Economia de l’empresa, Electrotècnia, Física, Geografia, Grec, Història de l’art, Literatura catalana, Literatura castellana, Llatí, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Matemàtiques, Química i Tecnologia industrial.

-La informació sobre l’estructura dels exàmens, criteris d’avaluació i models d’exàmens de convocatòries anteriors, es poden consultar al web http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/acces/vies/pau/examens/index.html

El calendari i horari de les proves de Selectivitat per aquesta fase específica és el següent:

12 de juny / 4 de setembre

13.00 -14.30 Disseny, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Ciències de la terra i del medi ambient

15.30 -17.00 Literatura catalana, Dibuix tècnic

 

13 de juny / 5 de setembre

12.30 – 14.00 Dibuix artístic, Llatí, Matemàtiques

15.00 – 16.30 Literatura castellana, Tecnologia industrial

 

14 de juny / 6 de setembre

8.30 -10.00 Geografia, Física

10.30 – 12.00 Cultura audiovisual, Grec, Biologia

12.30 – 14.00 Anàlisi musical, Economia de l’empresa, Química

15.00 – 16.30 Història de l’art, Electrotècnia

 

Els alumnes de CFGS  tindran un període específic de MATRÍCULA (per la convocatòria de juny) del 16 al 21 de maig, i per inscriure’s a les proves han d’acreditar tenir superats tots els mòduls del cicle (llevat els de formació pràctica i/o projecte final), mitjançant un certificat del centre, que haurà de ser lliurat abans del dia 4 de juny en uns llocs determinats.

  

« Entrades més antigues