Els Programes de Garantia Social (PGS) constitueixen una oferta formativa per als nois i les noies que finalitzen els ensenyaments obligatoris sense obtenir el títol de graduat en Secundària, i són programes alternatius de formació per tal de facilitar la incorporació al món laboral, i/o preparar l’alumnat per tal de poder superar la prova d’accés als Cicles Formatius de grau mitjà (CFGM) incorporant-se així als estudis reglats de Formació professional. El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, com a màxim responsable d’aquests programes, ha publicat un recull de materials de suport pedagògic que pot interessar a les diverses persones que intervenen en la part formativa i de gestió dels PGS, i que consta dels següents apartats:

Quadern de seguiment de l’expert/a (recull total la documentació necessària per tal que cada expert/a pugui planificar i desenvolupar la seva tasca docent)

Quadern de seguiment de l’alumne/a (recull la informació de cada alumne/a a nivell de dades personals i de la seva evolució en el transcurs del programa)

Quadern de seguiment del tutor/a (recull tota la informació necessària per realitzar el seguiment del grup a nivell organitzatiu, formatiu i de coordinació amb la resta d’agents formadors o de gestió que participin el programa)

Eines per al seguiment i l’avaluació dels PGS (és una guia per al professorat que inclou els procediments per a poder valorar la feina feta i els aprenentatges assolits, així com confirmar l’assoliment dels objectius i poder introduir modificacions per tal de millorar les accions plantejades)

Quadern de pràctiques en empreses

Criteris per emplenar i utilitzar el quadern de pràctiques en empreses

educacio2.jpg