El Boletín Oficial del Estado va publicar, en la seva edició del passat divendres dia 17 de desembre, la Orden EDU/3242/2010, de 9 de diciembre, por la que se determina el contenido de la fase específica de la prueba de acceso a la universidad que podrán realizar quienes estén en posesión de un título de técnico superior de formación profesional, de técnico superior de artes plásticas y diseño o de técnico deportivo superior y equivalentes que modifica anteriors normatives respecte a l’accés a la universitat des de Cicles Formatius de Grau Superior.

L’aspecte més important és que les persones que vulguin millorar la seva nota d’accés es podran presentar (de forma voluntària) a unes proves que coincidiran totalment amb les de Selectivitat (que han de passar els alumnes de Batxillerat) respecte a les matèries de modalitat.

Així doncs, per les persones que aquest any estiguin cursant Cicles Formatius de Grau Superior i que vulguin fer la preinscripció universitària pel curs 2011- 2012, si volen augmentar la seva nota mitjana del Cicle, s’hauran d’examinar de fins a 4 matèries de modalitat de segon de Batxillerat, ja que tal com diu l’Orden esmentada:

el Ministerio de Educación, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, ha considerado que la opción más equitativa y que permite una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos es hacer coincidir el contenido de la prueba específica a la diseñada con carácter general para el resto de estudiantes que, procedentes del bachillerato, opten por realizar dicha fase específica.

Artículo 2. Fase específica de la prueba de acceso.

1. El contenido de los temarios sobre los que versarán los ejercicios de la prueba específica prevista en el artículo 26.3 del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, modificado por el Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo, será el establecido para el currículo de las materias de modalidad de segundo de bachillerato de acuerdo con la distribución realizada por las administraciones educativas…

Cal tenir clar que, aquesta prova, serà totalment voluntària però, evidentment, en el cas que hi hagi més demanda que no pas oferta de places universitàries, serà interessant de fer-la. Per tant el nou model quedarà així:

a) Cada estudiante podrá realizar un máximo de cuatro ejercicios a su elección….

b) Cada ejercicio presentará dos opciones diferentes entre las que el estudiante deberá elegir una.

c) Cada uno de los ejercicios de los que se examine el estudiante en esta fase específica se calificará de 0 a 10 puntos, con dos cifras decimales. Se considerará superado el ejercicio cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos.

d) Las universidades públicas utilizarán para la adjudicación de las plazas la nota de admisión que corresponda, que se calculará con la siguiente fórmula y se expresará con tres cifras decimales, redondeada a la milésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior.

Nota de admisión = NMC + a*M1 + b*M2

NMC = Nota media del ciclo formativo.

M1, M2 = Las calificaciones de un máximo de dos ejercicios superados de la fase específica que proporcionen mejor nota de admisión.

a, b = parámetros de ponderación de los ejercicios de la fase específica.

Per tot això, i a l’espera que la Generalitat actualitzi la seva informació al respecte, seria interessant que l’alumnat de CFGS que tingui previst seguir estudis universitaris comencés a consultar els següents apartats:

Taules de ponderació de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat per a l’accés a la universitat a la preinscripció universitària de l’any 2011 a Catalunya.

Selectivitat 2011: informació actualitzada sobre estructura els exàmens de diverses matèries (recordeu que, en el cas de Cicles Formatius, per aquesta prova voluntària només es tenen en compte les matèries de modalitat, o sigui totes menys Català, Castellà, Anglès, Història i Història de la Filosofia).

Selectivitat 2011: calendari i horaris.

minist-educacian boe2009