Selectivitat - Batxillerat - Orientació Universitària

Etiqueta: accés

Proves d’accés a Cicles Formatius: convocatòria de l’any 2013

El Diari Oficial de la Generalitat publica, en la seva edició del dia d’avui, la RESOLUCIÓ ENS/258/2013, de 8 de febrer, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional inicial i als cicles de formació específica d’arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d’ensenyaments esportius i les proves d’accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l’any 2013.

Les persones interessades hi podeu trobar informació sobre els requisits per accedir a les proves d’accés, així com la descripció de la seva estructura i la documentació que cal presentar, els tràmits que cal fer i, sobretot, el calendari de realització d’aquestes proves que és el següent:

-La prova d’accés a grau mitjà de formació professional i d’ensenyaments esportius es farà el dia 2 de maig de 2013.

-La prova d’accés a grau superior de formació professional es farà els dies 8 i 9 de maig de 2013.

En qualsevol cas s’ha de tenir en compte que la inscripció a les proves d’accés, tant a grau mitjà com a grau superior, cal fer-la de l’11 al 21 de març de 2013.

En el cas de les proves d’accés als cicles de formació específica de grau mitjà i de grau superior d’arts plàstiques i Disseny, us recomano que consulteu l’annex 2 de la Resolució ja que en aquest cas hi ha fins a tres convocatòries per l’any 2013 amb diferents dates pels períodes d’inscripció i per la realització de les esmentades proves.

DOGC_linia  PAU2012  DOGC

Novetats en Accés a la Universitat (any 2011) des de Cicles Formatius de Grau Superior

El Boletín Oficial del Estado va publicar, en la seva edició del passat divendres dia 17 de desembre, la Orden EDU/3242/2010, de 9 de diciembre, por la que se determina el contenido de la fase específica de la prueba de acceso a la universidad que podrán realizar quienes estén en posesión de un título de técnico superior de formación profesional, de técnico superior de artes plásticas y diseño o de técnico deportivo superior y equivalentes que modifica anteriors normatives respecte a l’accés a la universitat des de Cicles Formatius de Grau Superior.

L’aspecte més important és que les persones que vulguin millorar la seva nota d’accés es podran presentar (de forma voluntària) a unes proves que coincidiran totalment amb les de Selectivitat (que han de passar els alumnes de Batxillerat) respecte a les matèries de modalitat.

Així doncs, per les persones que aquest any estiguin cursant Cicles Formatius de Grau Superior i que vulguin fer la preinscripció universitària pel curs 2011- 2012, si volen augmentar la seva nota mitjana del Cicle, s’hauran d’examinar de fins a 4 matèries de modalitat de segon de Batxillerat, ja que tal com diu l’Orden esmentada:

el Ministerio de Educación, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, ha considerado que la opción más equitativa y que permite una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos es hacer coincidir el contenido de la prueba específica a la diseñada con carácter general para el resto de estudiantes que, procedentes del bachillerato, opten por realizar dicha fase específica.

Artículo 2. Fase específica de la prueba de acceso.

1. El contenido de los temarios sobre los que versarán los ejercicios de la prueba específica prevista en el artículo 26.3 del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, modificado por el Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo, será el establecido para el currículo de las materias de modalidad de segundo de bachillerato de acuerdo con la distribución realizada por las administraciones educativas…

Cal tenir clar que, aquesta prova, serà totalment voluntària però, evidentment, en el cas que hi hagi més demanda que no pas oferta de places universitàries, serà interessant de fer-la. Per tant el nou model quedarà així:

a) Cada estudiante podrá realizar un máximo de cuatro ejercicios a su elección….

b) Cada ejercicio presentará dos opciones diferentes entre las que el estudiante deberá elegir una.

c) Cada uno de los ejercicios de los que se examine el estudiante en esta fase específica se calificará de 0 a 10 puntos, con dos cifras decimales. Se considerará superado el ejercicio cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos.

d) Las universidades públicas utilizarán para la adjudicación de las plazas la nota de admisión que corresponda, que se calculará con la siguiente fórmula y se expresará con tres cifras decimales, redondeada a la milésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior.

Nota de admisión = NMC + a*M1 + b*M2

NMC = Nota media del ciclo formativo.

M1, M2 = Las calificaciones de un máximo de dos ejercicios superados de la fase específica que proporcionen mejor nota de admisión.

a, b = parámetros de ponderación de los ejercicios de la fase específica.

Per tot això, i a l’espera que la Generalitat actualitzi la seva informació al respecte, seria interessant que l’alumnat de CFGS que tingui previst seguir estudis universitaris comencés a consultar els següents apartats:

Taules de ponderació de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat per a l’accés a la universitat a la preinscripció universitària de l’any 2011 a Catalunya.

Selectivitat 2011: informació actualitzada sobre estructura els exàmens de diverses matèries (recordeu que, en el cas de Cicles Formatius, per aquesta prova voluntària només es tenen en compte les matèries de modalitat, o sigui totes menys Català, Castellà, Anglès, Història i Història de la Filosofia).

Selectivitat 2011: calendari i horaris.

minist-educacian boe2009

Accés a Cicles Formatius: Descripció i nous criteris d’avaluació de les proves de l’any 2011

El Departament d’Educació ha publicat avui una nota informativa en la que comenta que, les proves d’accés a Cicles Formatius de l’any 2011, es regiran pels nous temaris elaborats a partir dels nous currículums de l’ensenyament secundari obligatori i del batxillerat i, per tant, cal consultar com han quedat els temaris i els criteris d’avaluació que es faran servir en aquests proves d’accés.

Concretament, s’han fet públics els 3 documents següents:

Temaris i criteris d’avaluació de les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) de Formació Professional, d’arts plàstiques i disseny, i dels ensenyaments esportius.

Temaris i criteris d’avaluació de les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) de Formació Professional inicial.

Temaris i criteris d’avaluació de les proves d’accés als Cicles  de Grau Superior d’arts plàstiques i disseny, i dels ensenyaments esportius.


fpdep-educacia

Accés i admissió a la Universitat (any 2010)

Encara que ja he comentat vàries vegades els canvis que hi ha en el procés d’accés a la Universitat amb el nou model de les PAU i en l’admissió des de CFGS, avui us voldria recomanar la consulta d’una presentació que, amb el títol de “Resum sobre el nou model d’accés i admissió universitari 2010”, ha publicat el Comissionat d’Universitats i Recerca del Departament d’Innovació, Universitats i Recerca, i que actualitza de forma esquemàtica i resumida la informació sobre aquest procés que, com sabeu molt bé, ha anat canviant diverses vegades durant el curs 2009-2010.

A més a més de l’accés des de Batxillerat i des de CFGS, hi trobareu informació sobre l’accés per persones més grans de 25 anys i per més grans de 45 anys, així com també un resum esquemàtic sobre el procés de preinscripció universitària, amb diferents exemples d’admissió i adjudicació de places segons l’ordre de preferències indicat per l’alumne/a.


resum-acces-univ-2010 comissionat-uir

Nou model per accedir a la Universitat des de CFGS a partir del curs 2010-2011

El pròxim curs 2010-2011 tots els estudis universitaris ja hauran d’estar adaptats a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (també conegut com pla Bolonya), i per això s’han fet algunes modificacions en el sistema d’accés a la Universitat. Per una banda hi haurà un nou model de Selectivitat, i per altra, l’accés des de Cicles Formatius de Grau Superior també tindrà una sèrie de canvis que podeu consultar en el REAL DECRETO 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas.

De forma resumida, els principals canvis, són els següents.

Si bé es pot accedir a qualsevol estudi universitari havent superat un CFGS de la família profesional que sigui, tindran preferència d’accés els alumnes que hagin cursat un cicle formatiu adscrit a la branca de coneixement dels estudis que es volen cursar.

La nota d’admissió a la universitat serà la mitjana de l’expedient del cicle formatiu més les dues millors qualificacions del mòduls professionals que integren el cicle, sempre que aquest estigui adscrit a la branca de coneixement dels estudis universitaris triats. El paràmetre de ponderació serà de 0,1, o de 0,2 en aquells mòduls que la universitat consideri més adients per a la titulació demanada. No seran computables a tal efecte de ponderació els mòduls de FOL i de FCT.

La nota d’admissió es calcularà segons aquesta fórmula:

Nota de admissió = NMC + a*M1 + b*M2

En la que:

NMC = Nota mitjana del cicle formatiu.

M1, M2 = Les dues millors qualificacions dels mòduls cursats en el CFGS

a i b = paràmetres de ponderació que seran de 0,1 o bé de 0,2 en el cas que la Universitat a la qual es vol accedir indiqui uns mòduls determinats com a més idonis per accedir als estudis ofertats. Cal dir al respecte que, si bé estava previst que les Universitats fessin públics aquests mòduls més idonis abans de començar el curs actual, encara no se’n sap res a dia d’avui.

Fent uns senzills càlculs es pot veure com la nota d’admissió pot oscil.lar entre 6 i 14. Així en el cas de la persona que hagi obtingut una nota de 5 en tots els mòduls dels CFGS i que vulgui estudiar un Grau de la branca de coneixements a la que estava adscrit el seu CFGS, però que no ha cursat cap mòdul considerat com més adient, el càlcul de la seva nota d’admissió, es faria així: 5 + (0,1*5) + (0,1*5) = 6.

En canvi, en el cas de qui hagi superat tots els mòduls amb una qualificació de 10, i que hagi cursat els mòduls més adients per l’estudi sol.licitat, el càlcul seria: 10 + (0,2*10) + (0,2 *10) = 14.

També crec important que l’alumnat sàpiga a quina branca de coneixements està adscrit el seu CFGS (o més exactament la família professional a la que pertany), tal com us poso tot seguit:

Activitats físiques i esportives (Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques)

Administració i gestió (Arts i Humanitats, Ciències Socials i Jurídiques)

Agrària (Ciències, Ciències de la Salut, Enginyeria i Arquitectura)

Arts gràfiques (Arts i Humanitats, Ciències Socials i Jurídiques, Enginyeria i Arquitectura)

Arts i artesanies (Arts i Humanitats, Enginyeria i Arquitectura)

Comerç i màrqueting (Arts i Humanitats, Ciències Socials i Jurídiques)

Edificació i obra civil (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

Electricitat i electrònica (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

Energia i aigua (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

Fabricació mecànica (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

Fusta, moble i suro (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

Hoteleria i turisme (Arts i Humanitats, Ciències Socials i Jurídiques)

Imatge i so (Arts i Humanitats, Ciències, Ciències Socials i Jurídiques, Enginyeria i Arquitectura)

Imatge personal (Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques)

Indústries alimentàries (Ciències, Ciències de la Salut, Enginyeria i Arquitectura)

Indústries extractives (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

Informàtica i comunicacions (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

Instal·lació i manteniment (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

Marítim pesquera (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

Química (Ciències, Ciències de la Salut, Enginyeria i Arquitectura)

Sanitat (Ciències, Ciències de la Salut)

Seguretat i medi ambient (Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques)

Serveis socioculturals i a la comunitat (Arts i Humanitats, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques)

Tèxtil, confecció i pell (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

Transport i manteniment de vehicles (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

Vidre i ceràmica (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

I ja per acabar, us poso el llistat d’alguns dels estudis universitaris segons la branca de coneixement a la qual pertanyen:

Arts i Humanitats (Arqueologia, Comunicació, Disseny, Filologia, Filosofia, Geografia, Història, Llengua i literatura, Traducció i interpretació, …)

Ciències (Biologia, Ciències ambientals, Física, Geologia, Matemàtiques, Química, …)

Ciències de la salut (Ciències de l’activitat física i de l’esport, Farmàcia, Fisioteràpia, Infermeria, Medicina, Psicologia, …)

Ciències socials i jurídiques (Administració i direcció d’empreses, Ciències de l’activitat física i de l’esport, Ciències empresarials, Comunicació, Criminologia, Dret, Educació infantil, Educació primària, Negocis i màrqueting internacionals, Mitjans audiovisuals, Periodisme, Psicologia, Publicitat i relacions públiques, Turisme, …)

Enginyeria i arquitectura (Arquitectura, Disseny, Enginyeria, Informàtica i serveis, Multimèdia, …)

bol-2010 estudiaruniversitats3 univ-i-rec