Quan fa uns pocs anys, i com a conseqüència de la implantació dels estudis de Grau a les universitats espanyoles, es va fer una adscripció de cada carrera universitària a una determinada branca de coneixement, mitjançant el Real Decreto 1393/2007, la qual cosa va determinar que alguns pocs títols de Grau fossin adscrits a una branca de coneixements diferent i, com que això es pot considerar un greuge comparatiu per les persones que haguessin començat els seus estudis de Batxillerat amb l’opció anterior, el Ministerio de Educación, i segons publica el Boletín Oficial del Estado en la seva edició d’avui, ha fet una modificació (de forma transitòria) que pot ser molt interessant per les persones afectades que, bàsicament són aquelles que vulguin cursar estudis de Grau de Psicologia o bé de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (antic INEF).

Si consulteu aquesta Orden EDU/1247/2011, de 12 de mayo, por la que se modifica la Orden EDU/1434/2009, de 29 de mayo, por la que se actualizan los Anexos del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, podreu veure que els alumnes afectats per aquells canvis d’adscripció es podran examinar, a la fase específica (o sigui a la fase voluntària) de Selectivitat, de les matèries de modalitat que hagin cursat durant el Batxillerat independement de la branca de coneixements a la que estiguessin adscrites.

Concretament la disposició transitòria que pot interessar diu el següent:

«Disposición transitoria segunda. Adscripción de las materias de la fase específica para el cálculo de la nota de admisión en los procesos de admisión en el curso 2011-2012.

1. Los estudiantes que estén cursando en el año académico 2010-2011 el segundo curso de bachillerato, que se presenten en el año 2011 a las pruebas de acceso a la universidad, y que se vean afectados por la adscripción de un título universitario a una rama de conocimiento diferente a la establecida con anterioridad al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, podrán examinarse en la fase específica de las materias de modalidad que están cursando actualmente y su calificación será incorporada a la nota de admisión independientemente de que tales materias estén adscritas, según el anexo I del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, a la nueva rama de conocimiento del título al que quieren ser admitidos.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será únicamente de aplicación a los procedimientos que se celebren para la admisión a las universidades públicas españolas en el curso 2011-2012.»

 

STUBLOGS Xarxa i Pissarra STUBLOGS Xarxa i Pissarra