Selectivitat - Batxillerat - Orientació Universitària

Etiqueta: CMC

Olimpiada de Geologia per alumnes de Batxillerat

L’alumnat que estigui matriculat de Batxillerat a Catalunya, aquest curs 2010-2011, en matèries com ara Ciències de la terra i medi ambient (CTMA) i/o Ciències del Món contemporani (CMC), pot participar en la 2a Olimpiada de Geologia que està organitzada per diferents institucions relacionades amb aquesta ciència.

Per a participar-hi cal formar grups de 4 alumnes i un professor, i el full d’inscripció (que podreu descarregar en la mateixa pàgina oficial de l’Olimpiada) s’ha d’enviar abans del dia 28 de l’actual mes de gener, tenint en compte que la prova de la 1a fase es farà el dia 11 de febrer, i els grups guanyadors passaran (amb totes les despeses de viatge i estada pagades) a la 2a fase que tindrà lloc a Madrid el 26 de març.

Les proves consten d’una part individual amb preguntes tipus test (podeu veure un exemple de preguntes de la prova de l’any 2010), i una part en que el grup de 4 alumnes haurà de contestar preguntes obertes de tipus pràctic (reconeixement de minerals, roques i fòssils, interpretació de mapes geològics,…).

olimpiada-geologia

Riscos i catàstrofes naturals

La Fundació Eroski Consumer segueix publicant, en la seva revista periòdica, un apartat dedicat al Medi Ambient i en el que podem trobar material útil per les classes de Ciències de la Terra i medi ambient i de Ciències per al món contemporani.

Així, en l’últim butlletí, dediquen unes quantes pàgines a fer una recopilació d’articles que ja han publicat comentant les catàstrofes o desastres naturals, fent-se la pregunta de si han augmentat els desastres naturals com a conseqüència de l’impacte de l’activitat humana en la natura. A més a més de comentar diversos fenòmens naturals, hi podem trobar una sèrie d’infografies per il.lustrar la temàtica.

Els apartats que més poden interessar crec que són els següents:

El fenòmen de “El Niño”

El fenòmen de “La Niña” (infografia de “El Niño” i “La Niña”)

Huracans i tornados (infografia sobre huracans)

Els tsunamis (infografia)

Els terratrèmols (infografia)

Conseqüències ambientals de l’activitat volcànica

El fenòmen de la gota freda (infografia)

La sequera

Tecnologies per prevenir i combatre les catàstrofes naturals


fundacion-eroski

Aplicació sobre malalties emergents útil per Ciències del món contemporani

Ja fa dos anys vaig comentar alguns materials útils pel professorat de Ciències pel món contemporani, i avui us voldria presentar una aplicació anomenada “Acércate a la Ciencia: enfermedades emergentes”, que ha estat publicada pel “Instituto de Tecnologías Educativas” del Ministeri d’Educació, i realitzada per un equip de professionals de l’empresa Ambientech.

Considero que pot ser un material útil per l’apartat de malalties infeccioses que figura en la programació d’aquesta assignatura del Batxillerat, ja que desenvolupa uns continguts educatius sobre l’atac víric o bacterià al cos humà, l’actuació del sistema immunitari enfront dels microbis, la transmissió de les malalties infeccioses, els mecanismes d’acció de les vacunes,…, i també hi podeu trobar un glossari dels diferents termes científics i mèdics relacionats amb aquestes malalties.

ambientech ite

Materials de Genètica útils per Biologia i per Ciències per al Món Contemporani

En el portal educatiu de “The University of Utah”, es pot trobar un apartat dedicat a l’ensenyament i aprenentatge de la Genètica, anomenat “Learn Genetics” en el qual hi ha una sèrie de materials, molts d’ells interactius, que crec poden ser útils per les classes tant de Biologia com de Ciències per al Món Contemporani.

Així, a més a més de una àmplia selecció de materials pel professorat, cal destacar les explicacions dels següents temes:

La cèl.lula: aspectes bàsics de l’estructura i el funcionament cel.lular, escala de les unitats mètriques usades en citologia,…

Els cromosomes i l’herència dels caràcters

Biosíntesi de proteïnes

Tecnologia genètica: cèl.lules mare, clonació, teràpia gènica, …

Laboratori vitual: extracció de DNA, tècnica de la recombinació o PCR, tècnica de l’electroforesi en gel, els xips de DNA,…

utah-univutahkaryotype_header